Tara Twana

Ett friskare (S)tockholm

Vill du vara med och skapa ett friskare Stockholm? Ojämlikheten i hälsan i Stockholms län har ökat kraftigt under alliansens styre de senaste tolv åren. Jag anser att vård ska ges efter patienters behov och att detta går före vårdbolagens intressen. Den som har störst behov ska få vård först!

Stockholms läns landsting 2018-2022

Valet 2018 blev jag återigen invald som ledamot i Stockholms landstingsfullmäktige. Jag sitter som ledamot i regionfullmäktige och gruppledare i kulturnämnden samt som ersättare i regionstyrelsen, produktionsutskottet och innovations- och utvecklingsutskottet. Jag har drivit frågor med fokus på demensvård, kvinnosjukdomar, våld mot kvinnor, tandhälsa för äldre och barn, fetma hos barn samt äldres hälsa.

Om mig

Jag är en övertygad socialdemokrat, sekulär humanist och feminist som brinner för jämlikhet och solidaritet.

Som ett politiskt flyktingbarn kom jag med min familj till Sverige vintern 1990 från irakiska Kurdistan. Mina farföräldrar kom från staden Halabja som Saddam Hussein ett par år tidigare låtit bomba med gas vilket ledde till att fler än 5 000 oskyldiga människor dog.

Jag känner mig väldigt privilegierad att få bo i Sverige - möjligheternas land. Många här tar för givet att det ska finnas ett socialt skyddsnät, att man ska få gå i skolan, få gratis sjukvård, socialförsäkring och social trygghet. Det är ett samhälle långt ifrån det som jag kom från. Jag och min familj kom till Sverige med två väskor och inget mer. Mina föräldrar hade valt att fly kriget för att jag och mina syskon skulle få möjlighet att växa upp i trygghet och få en chans till utbildning och arbete. Som en följd av detta kunde jag precis som alla andra barn i Sverige gå i skolan och samhället gav flera chanser att lyckas utan att jag behövde skämmas för att jag var ett fattigt invandrarbarn.

Idag har jag en magisterexamen i Data-och systemvetenskap vid Stockholms universitet och KTH. För närvarande arbetar jag som sektionschef på Arbetsförmedlingen.

Mitt politiska engagemang grundlades under mitten av 90-talet då jag valde att bli medlem i SSU. Att det blev Socialdemokraterna berodde på att jag värdesätter jämlikhet, solidaritet och alla människors lika rättigheter och skyldigheter väldigt högt och jag vill sträva efter ett samhälle som inte gör skillnad på människor oavsett funktionshinder, etnicitet, religion eller sexuell läggning.

2006 fick jag förtroendet att sitta som ledamot i Norrmalms stadsdelsnämnd. 2010 valdes jag in i Stockholms kommunfullmäktige och satt då även i stadsbyggnadsnämnden samt arbetsmarknadsnämnden.

Valet 2014 blev jag invald som ledamot i Stockholms landstingsfullmäktige. För närvarande sitter jag som ersättare i landstingsstyrelsen, ledamot i ägarutskottet samt som gruppledare i tandvårdsberedning. Nu kandiderar jag återigen till landstingsfullmäktige.

Under min tid i landstingsfullmäktige har jag främst drivit frågor med fokus på demensvård, kvinnosjukdomar, våld mot kvinnor, tandhälsa för äldre och barn, fetma hos barn samt äldres hälsa.

På fritiden är jag engagerad i kvinnofrågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck, ojämlikhet i hälsa samt frågor om religiösa friskolor. Jag är engagerad i organisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF) och jag sitter även i styrelsen för förbundet Humanisterna i Sverige.

Min politik

Stockholm växer så det knakar men politiken hänger inte med. Bostadsbristen är ett faktum, arbetslösheten är uppe på en oacceptabel nivå och Stockholmarna får inte den vård de behöver. Jag anser att den förda politiken i Stockholms län de senaste tolv åren inte har fungerat. Vi lever i en region vars invånare årligen ökar med tusental. Hit kommer människor från hela världen för att arbeta, studera eller för att etablera företag, och möjligheterna för det finns i Stockholm. Däremot har inte dessa möjligheter tillvaratagits. Jag ställer upp i valet till landstinget för att jag vill tillvarata regionens utvecklingsmöjligheter. Jag vill skapa förutsättningar för att alla som vill ska kunna bo och verka i Stockholm. Jag vill hjälpa stockholmarna till en trygg och bra sjukvård och ge lika möjligheter att utvecklas, oavsett kön, klass eller etnicitet.

JÄMLIK HÄLSA OCH VÅRD

Medellivslängden ökar för vissa invånare men inte för alla utan trenden är tydlig – i Stockholmsregionen ökar klyftorna. En lågutbildad person i Vårby lever i genomsnitt 18 år kortare än en högutbildad Danderydsbo. Länets senaste folkhälsorapport från december 2015 visar för första gången på just ökade hälsoklyftor. Invånare med sämre sociala förhållanden drabbas oftare av diabetes, depression och psykos.

Samtidigt skär den moderatledda alliansen ner på landstingets folkhälsoarbete. Man lägger ner landstingets hälsomottagningar. Man tar bort 15 miljoner från landstingets kunskapscentrum som arbetar för att öka kunskapen om hälsa och arbetsförhållanden.

Jag är mycket oroad över den styrande Alliansens politik. En frisk Stockholmsregion bygger på jämlik tillgång till arbete, bostad och utbildning och oavsett var i regionen du bor eller vem du är. Det är en självklarhet att tillgången till vård och förebyggande insatser ska ges efter behov. Jag vill på allvar ta itu med hälsoklyftan. Om jag får ert förtroende kommer jag arbeta för bland annat följande reformer:

• Ge vårdcentraler ett geografiskt ansvar för befolkningens hälsa
• Rädda hälsomottagningarna och tandvårdsmottagningar i socialt utsatta områden
• Skapa riktade hälsosatsningar med fokus på mödra- och barnhälsovården

NYA KAROLINSKA SOLNA

Nya Karolinska Solna (NKS) har varit en följetong i flera år och sjukhuset har blivit ett av världens dyraste. Ett mycket dyrt service- och underhållsavtal som sträcker sig till och med år 2040 har slutits utan upphandling. Under 2015 krävde jag tillsammans med mina kamrater i Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting att en revision skulle göras av hela affären.

Resultatet blev en snävt begränsad granskning, utförd av konsultbolaget WSP, som granskade huruvida parterna i det så kallade OPS-avtalet levt upp till detta. Redan innan granskningen levererades 2016 stod det klart att den inte skulle erbjuda några värdefulla lärdomar för framtida upphandlingar.

Under hösten 2016 krävde Socialdemokraterna och de övriga oppositionspartierna därför en ny granskning. Efter segt motstånd från Alliansen kunde till slut landstingsfullmäktige besluta om en sådan i september. Vem som ska utföra den nya granskningen är ännu inte klart.

SvD har granskat bygget av Nya Karolinska och avslöjat kostnaderna för själva sjukhusprojektet samt driften och finansieringen av hela det 30-åriga avtalet fram till 2040. Ett avtal med en nota på svindlande 61,4 miljarder kronor.

Vinner vi Socialdemokrater landstingsvalet är vi beredda att häva avtalet om det sparar pengar åt skattebetalarna.

UPPHANDLINGSHAVERIER

För två år sedan framkom att landstingsmoderaterna upphandlat stödstrumpor för 6 000 kronor paret. Ett enormt slöseri med skattebetalarnas pengar. Men skandalerna stannar inte där.

Efter ytterligare en äventyrlig upphandling har 130 000 patienter under sommaren drabbats av försenade leveranser av hjälpmedel såsom inkontinensskydd, sondmat och sprutor. Nyligen skrev DN om 88-åriga Erik som inte fick näring på ett dygn på grund av den senaste tidens haveri kring leverans av hjälpmedel. Erik är tyvärr bara en av många svårt sjuka som drabbats av de allvarliga problemen med hjälpmedel som för många är helt avgörande för att klara vardagen. Nu kan landstinget tvingas göra om hela upphandlingen igen och alliansen lämnar inget besked om hur de vill hantera frågan.

Jag är upprörd över den rådande situationen! Sjukvården är för viktig för att skötas såsom Moderaterna gjort de senaste 12 åren. Det är dags att landstinget tar över hanteringen av medicinska hjälpmedel i egen regi så vi kan bygga upp långsiktig kompetens och sätta stopp för upphandlingskarusellerna.

PRIMÄRVÅRDEN

Vårdcentralerna har idag alldeles för lite resurser för att kunna ge alla den bästa vården. Trots att skattebasen växer tack vare befolkningsökningen befinner sig landstinget i ständigt ekonomiskt undantagstillstånd på grund av det ansvarslösa alliansstyret. Ersättningarna till vårdcentralerna har släpat efter och någon höjning har inte genomförts sedan 2008, trots att antalet patienter under samma period ökat kraftigt. Den ekonomiska situationen idag gör att vårdcentraler riskerar att stängas, vilket vi tyvärr ser redan nu.

Vårdcentralerna är viktiga. De ger trygghet genom att snabbt kunna erbjuda vård nära hemmet. En väl fungerande primärvård avlastar också akutmottagningarna och kan arbeta förebyggande vilket bidrar till en mer jämlik hälsa mellan människor i länet. Utan denna satsning blir vården mer ojämlik, väntetiderna på akutsjukhusen längre och vården för patienter sämre.

Vi socialdemokrater vill därför göra en kraftfull satsning på primärvården för att öka kvaliteten på länets vårdcentraler. Enligt vårt förslag ska landstinget tillföra 600 miljoner kronor i en successiv nivåhöjning av ersättningen till primärvården. I dag räcker resurserna knappt till det mest grundläggande eftersom resurser inte tillskjutits sedan 2008. Med en fullt utbyggd primärvård skulle färre patienter tvingas söka sig till akutsjukhusen.

AKUTSJUKVÅRDEN

Den kris som akutvården i Stockholms läns landsting upplever är ingenting nytt utan har pågått under flera år. Dock förvärras situationen hela tiden. Läget under jul- och nyårshelgerna var extremt med väntetider på upp till 40 timmar på akuten och omkring 600 stängda vårdplatser vilket är 250 fler än under motsvarande tid förra året.

För att kunna öppna de närmare 600 stängda vårdplatserna i länet måste landstinget ändra personalpolitik. Vårdpersonalen slutar och söker sig till andra arbetsgivare på grund av en utebliven politik för god löneutveckling och moderna arbetstider.

För att lösa vårdkrisen och komma tillrätta med de stängda vårdplatserna krävs stora satsningar på vårdpersonalen. Socialdemokraterna har lagt fram ett eget förslag till försök av förkortad arbetstid, en transparent lönepolitik samt införandet av en akademisk utbildning för specialistsjuksköterskor, där bristen på personal är som störst.

För att landstinget ska kunna rekrytera den personal som behövs så måste man kunna erbjuda en hållbar arbetssituation och löner som speglar den kompetens som personalen har. Vi vill se krafttag för bättre löneutveckling, arbetsmiljö och arbetstider och en bättre rekrytering av nyutexaminerade. Vi vill även att man inför specialistutbildning med full lön inom fler vårdområden.

VÅRDVAL/PRIVATISERING

Alliansen fortsätter att rulla ut nya vårdval trots att det inte finns en fungerande kostnadskontroll inom befintliga vårdval. De tio dyraste av de så kallade vårdvalen kostade under 2014 drygt en miljard kronor mer än vad de hade gjort om deras kostnader utvecklats i linje med Hälso- och sjukvårdsnämndens övriga kostnader.

Socialdemokraterna är kritiska till att införa nya vårdval när kostnaderna är okontrollerbara i befintliga vårdval och kommer vara så även inom nya vårdval. Under 2015 påbörjades försök i landstinget till att mildra de skenande kostnaderna, nämligen att skära i ersättningssystemen. Vi var mycket kritiska till att neddragningarna gjordes utan analys.

Privatisering av vård/vårdval leder till en mer ojämlik vård i Stockholm eftersom den fria etableringsrätten lett till att vårdgivare i högre utsträckning etablerar sig i Stockholms innerstad och nordostsektorn än i resten av länet.

Det finns exempelvis 123 gynmottagningar i Stockholms län och 94 av dem är etablerade innanför tullarna i Stockholms innerstad trots att endast 17 procent av länets invånare bor där.

Landstinget måste ta ett övergripande ansvar för alla i länet. Vi ser med oro på hur kostnaderna för vårdval som alliansen har infört i Stockholm exploderar. Om vi får väljarnas förtroende kommer vissa vårdval vara kvar, andra kommer att slås ihop och en del kommer vi att ta bort.

FÖRLOSSNINGSVÅRDEN

Länets förlossningskliniker har under flera år arbetat under högt tryck. Bristen på förlossningskapacitet i länet förvärrades ytterligare när både Södra BB och BB Sophia (Praktikertjänst) lades ner 2016. Särskilt Danderyds förlossningsmottagning har fått ta emot många av de blivande föräldrarna och personalen har larmat och anmält till Arbetsmiljöverket att trycket på personalen är mycket högt.

Enligt landstingets planeringsunderlag beräknas 4 000 förlossningsplatser saknas de kommande åren. Den långsiktiga planen för förlossningsvården som utlovades i Alliansens budget dröjer. Alliansen inser inte att landstinget måste ta ett ansvar för kapaciteten inom förlossningsvården. Istället inväntar man att privata vårdgivare ska starta förlossningskliniker inom ramen för vårdvalet.

Socialstyrelsen presenterade i sin senaste rapport Öppna jämförelser 2016 att Stockholms läns landsting än en gång är sämst när det gäller förlossningsskador. Här drabbas 7 procent av kvinnorna av förlossningsskador jämfört med 3 procent i Hallands län, ett bevis på att förlossningsvården i Stockholms län har problem.

Fram till och med juni i år tvingades 59 födande kvinnor att åka till andra län för att föda pågrund av platsbrist i Stockholmsvården. Om Socialdemokraterna styr efter valet i höst kommer vi att satsa på fler förlossningsplatser och bättre arbetsvillkor för barnmorskorna.

PERSONALBRIST

Personalbristen i Stockholms län är så akut att situationen hotar vården för patienterna. Samtliga sjukhus rapporterar att de har svårt att klara bemanningen, också där vården är akut som vid kirurgi, förlossnings- och barnsjukvård. Socialdemokraterna kräver omedelbara förändringar i arbetsvillkoren och har presenterat en strategi för att få fler att vilja jobba inom landstinget.

Personalbristen försämrar vården för patienterna genom stängda vårdplatser, ger långa köer till operation och akutmottagningar samt längre väntetider till besök hos specialistläkare. Akutsjukhusen har återkommande haft överbeläggningar. Bristen på specialistutbildad personal är stor, men många väljer också bort att arbeta inom landstinget.

Mer än 1 200 vårdplatser på sjukhusen i Stockholm hålls stängda till följd av personalbrist. Resultatet blir en oerhört pressad vård med uppenbara risker för patientsäkerheten.

Socialdemokraterna vill satsa på personalen i vården så att vi kan öppna de stängda vårdplatserna och förkorta köerna. Vi vill satsa på bättre löner för undersköterskorna och sjuksköterskorna samt anställa 1 500 fler personer på sjukhusen. I landstingsvalet i höst står bättre villkor för vårdpersonalen mot fler NKS-skandaler och konsultnotor.

Mina texter & motioner

Motioner

• Motverka digitalt utanförskap i samband med sjukhusvistelse (2019-11-19, läs mer)

• Utökad kunskap samt förbättrade vårdinstanser rörande huvudvärksjukdomar (2019-09-17, läs mer)

• Motion om fler läkare inom allergivården (2019-05-07, läs mer)

• Motion om förbättrad hantering av journaler (2019-05-07, läs mer)

• Ökat behov av klimakterierådgivare (2019-02-12, läs mer)

• Förbättrad vård av förlossningsskador i Stockholmsregionen (2019-02-12, läs mer)

• Motion om att alla kvinnor har nytta av mammografi (2018-02-13, läs mer)

• Motion om kvinnlig könsstympning (2017-10-17, läs mer)

• Motion om våld mot hemlösa missbrukande kvinnor (2016-05-17, läs mer)

• Motion om plattformsbarriärer i kollektivtrafiken (2016-05-12, läs mer)

• Motion om behovet av en bättre och mer jämlik demensvård i Stockholms län (2016-03-16, läs mer)

• Motion om att förbättra kvinnors hjärtproblem (2016-02-16, läs mer)

• Motion om mäns våld mot kvinnor (2015-12-15, läs mer)

• Motion om äldres tandhälsa (2015-10-15, läs mer)

• Motion om att barn och ungdomar med astma riskerar karies (2015-10-15, läs mer)

• Motion om fetma hos barn (2015-10-15, läs mer)

• Motion om äldres hälsa (2015-09-10, läs mer)

• Motion om tandhälsan hos barn i utsatta områden (2015-09-10, läs mer)

• Motion om begreppet andragenerationsinvandrare kan leda till diskriminering (2014-11-18, läs mer)

Texter

• "Förorten behöver en feministisk politik" (2015-07-11, svd.se)

”För oss i kvinnorörelsen är det självklart att bekämpa fundamentalism och patriarkala fundamentalistiska traditioner, oavsett religion.” Läs mer.

• "Sverige måste öka hjälpen till de kurdiska barnen" (2015-06-23, dagensarena.se)

”Det pågår en humanitär katastrof i Kurdistans flyktingläger. Sverige och EU måste ge ännu mer humanitärt stöd till flyktingarna” Läs mer.

• "Aborträtt och trafficking hör ihop" (2014-10-22, aftonbladet.se)

”I kampen mot abort verkar vad som helst tillåtet, utom ärlig diskussion.” Läs mer.

• "Sekulär stat förutsättning för öppenhet och mångfald" (2014-06-16, dn.se)

”Det finns skäl för den sekulära staten att så långt möjligt försöka skapa enighet om värderingar som är universella i meningen att det kan omfattas av olika livsåskådningar.” Läs mer.

• "Svenska staten fortfarande inte livsåskådningsneutral" (2014-05-29, dn.se)

”Sverige har religionsfrihet och är väsentligen en sekulär stat, men det finns en rad rester kvar av religiös påverkan på staten. ” Läs mer.

• "Vi bevittnar ett folkrättsbrott i Irak" (2014-08-15, dagensarena.se)

”Vi står på randen till ett nytt storskaligt krig i Irak och nu måste USA, EU och FN agera gemensamt för att sätta stopp för IS.” Läs mer.

• "Viktigt att göra något innan någon brutit sig" (2014-06-24, svd.se)

”Birgitta Rydberg borde ta del av de forskningsresultat som tagits fram på Karolinska Institutet.” Läs mer.

• "Röntgen enkel och billig metod avslöja benskörhet" (2014-06-16, svd.se)

"”Detta är också en jämställdhetsfråga eftersom framförallt kvinnor drabbas.” Läs mer.

• "Vi uppmanar Sveriges regering att agera mot det irakiska lagförslaget om barngifte." (2014-06-07, sydsvenskan.se)

”Det är hög tid att protestera innan Iraks kvinnor förlorar sin frihet och sina rättigheter” Läs mer.

• "Se över bidraget till barnfamiljer" (2013-08-26, aip.se)

”Svenskarna blir allt rikare, medan de ensamstående föräldrarna halkar efter. Nästan fyra av tio ensamstående kvinnor med barn lever i ekonomisk utsatthet” Läs mer.

• "Norden borde kritisera Ryssland tillsammans." (2013-08-02, expressen.se)

"Sverige kan spela en viktig roll för att stärka mänskliga rättigheter, frihet och demokrati. Gemensamt måste vi visa att vi inte tolererar den kränkning av mänskliga rättigheter som den nya lagen om homosexuell propaganda innebär." Läs mer.

• "De försenade hjälpinsatserna bevisar att Turkiet inte platsar i EU" (2011-10-31, svt.se)

”Samtidigt har den turkiska regeringen tackat nej till all internationell hjälp trots att experter behövs för att hitta eventuella överlevande under rasmassorna.” Läs mer.

• "Det handlar inte längre om att stå vid sidan av" (2004-05-02, aftonbladet.se)

”Under den tid som gått sedan kvinnorna på allvar börjat tänja på gränserna, oavsett om det gäller idrott eller något annat område i samhället, kan man se en tydlig trend. Det handlar inte längre om att stå vid sidan av och fråga om man får vara med. Numera handlar det i minst lika hög grad om att visa att man kan prestera lika bra, och ibland bättre, oavsett om det nu gäller golfbanan eller styrelserummet.” Läs mer.

• "Vi ses vid valurnorna den trettonde juni" (2004-05-30, aftonbladet.se)

Jag vill inte att andra fattar dessa beslut utan mitt eller ditt samtycke. Vi måste tillsammans vara med och påverka. Ett bra första steg är att gå till valurnorna den 13 juni. Vi ses där.” Läs mer.

• "Integrationspolitik måste börja i grundskolan" (2004-03-27, aftonbladet.se)

”Modersmålsundervisningen är så mycket mer än att undervisa barn och ungdomar i deras ursprungsspråk. I undervisningen ingår också att förmedla kunskap i andra ämnen, kunskap vilken gått förlorad på grund av missförstånd och brister i svenska.” Läs mer.

• Utdrag ur Svenskar m.m.

"Kommentarer som de bor i samma områden, umgås bara med varandra och släpper inte tag om annorlunda traditioner och högtider stämmer faktiskt lika bra in på kurder i Stockholm som svenskar i London. Som främling i ett land är varken konstigt att man söker sig till likasinnade eller försöker identifiera sig i sitt ursprung” ”Jag har alltid varit noga med att göra bra ifrån mig eftersom jag vet att om jag gör någonting fel så kommer detta avspegla sig på alla andra invandrare. Som invandrare blir man per automatik en representant för sin kultur och det land man kommer från. Jag hoppas att nästa generation av svenskar och invandrare kommer kunna leva tillsammans utan fördomar och se på varandra som individer."

• Utdrag ur Svenskar – så funkar vi

”Jag beskrevs ofta som en tyst, ambitiös och blyg tjej. Men verkligheten var, eller hade i alla fall varit, annorlunda. Tidigare, i mitt gamla land, hade jag beskrivits som en flitig, social, sällskapssjuk, glad och rolig människa. I det främmande landet blev jag främmande till och med för mig själv.” ”Fortfarande efter tolv år i Sverige har jag inte förstått hur man ska kunna integrera sig fullt ut i Sverige. Jag kan språket, har svensk man, äter fläskkött, firar midsommar, jul och påsk men betraktas fortfarande inte som en svensk. ”

• Utdrag ur Debatten om hedersmord – feminism eller rasism

”Vi måste erkänna att det i det kurdiska samhället såväl som i Mellanöstern och Nordafrika är accepterat att mannen bestämmer över kvinnans äktenskap, att kvinnor som sista utväg för att slippa detta ibland bränner sig eller blir mördade på grund av förlorad heder.”

• Expressen: "Brev till kommunfullmäktiges ordförande Margareta Björk (m)"

”Tusentals minderåriga beräknas sitta fängslade under vidriga förhållanden av politiska skäl.”

• Expressen: "Den 11 mars i år fick Europa sitt eget 11 september."

”Det direkta hotet kommer kanske inte längre från en främmande stat, men hotet existerar och den 11 mars blev ett tydligt tecken på detta.”

• Newsmill: "Förnekare av den specifika hederskulturen sviker offren."

”Jag menar också att om vi ska få bukt med detta problem krävs att vi en gång för alla erkänner att hedersvåld inte är så ovanligt som man vill göra sken av och att det inte är bundet till religiös övertygelse utan beror på en förvriden kvinnosyn ”

• Newsmill: "Äldre får lida när entreprenörer tar över."

”Efter Attendos övertagande har hela personalstyrkan sagts upp från Vasen och erbjudits en sex månader lång provanställning. Detta trots att flera av de tidigare anställda arbetat på äldreboendet i många år och har lång erfarenhet och kunskap.”

• Newsmill: "Tara Twana om tio år efter Fadime"

”Vi måste givetvis respektera olikheter och förstå att det finns människor som i sin kultur har ett hederstänkande som är djupt rotat. Men att det leder till att individer begränsas, förtrycks och får sina mänskliga rättigheter kränkta får vi aldrig acceptera.”

• Newsmill: "Därför ska djurgårdare rösta på mig"

”Jag ska göra mitt yttersta för att arbetet med att hitta en lösning på arenabygget på Östermalms IP ska fortsätta även nästa mandatperiod! ”

• Newsmill: "Socialdemokraterna måste våga prata mer om tillväxt"

”Vi ser ingen anledning att låta de borgerliga partierna få ta traditionell Socialdemokratisk mark i frågor som tillväxt, jobb och välfärd. Miljöpartiets framgångar i opinionen har gjort många inom Socialdemokratin rädda att tala om tillväxt som en förutsättning för jobb och välfärd. Den återvändsgränden måste vi ta oss ur. ”

• Expressen: "Låt inte islamistiska extremister styra Irak!"

”Samtidigt var kvinnorna mest kända som motståndare mot krig och orättvisor i samhället. Oftast tystades dessa kvinnor genom att sättas i irakiska fängelser där de blev våldtagna eller avrättade av Saddams mokhabarat (säkerhetspoliser).”

• Expressen: "Välj sida – nu!"

”Unga invandrarflickor uppmanas inte av det svenska samhället till revolt mot sina föräldrar, de tar endast intryck av det. Det borde vara varje individs rättighet att själv välja vad man vill göra med dessa intryck, utan påverkan från omgivningen och utan att det för den sakens skull måste kallas revolt.”

• Expressen: "Vägra vara hemmafru och bidragsberoende"

”Det är skamligt att ett förslag som vårdnadsbidraget kan förekomma i vår moderna tid och det är inte utan att man skräms av högerns ålderdomliga familjepolitik. Vårdnadsbidraget är nämligen inget annat än en kvinnofälla.”

• Expressen: "Ny författning i Irak"

”Enligt författningen har kvinnor och män samma rättigheter inom alla områden, men bara så länge de inte står i strid med de rådande sharialagarna.”

• Newsmill: "Företaget som förlorade vaccinupphandlingen skyldiga till att tusentals tjejer står utan skydd"

”200 000 flickor kunde ha påbörjat vaccination i dag, om inte vaccinationskampanjen stoppats genom den utdraga rättsprocessen.”

Press & Kontakt

Tara Twana
073-682 05 39
tara.twana@gmail.com

کوردی

بەرێزانی کوردستانیانی بەریز ئاگادارن هەلبژاردنەکانی سوید بۆ پەرلەمان و ئەنجومەنی پاریزگاو ئەنجومەنی هەرێم له ٩ سێپتەمبەری ٢٠١٨ ئەنجام دەدرێت. بۆیه پێویست و گرنگه ئێوەی پەرۆشی ئازادی و دیموکراسی بەشدار بن لەم پرۆسه دیموکراسیەدا بۆ ئەوەی دەنگی ئێوه ببێته بەشێك لەسەرکەوتنی ئەو پرۆسەیەدا.

حزبی سۆسیال دیموکراتی سوید هەمیشە پاڵپشت بووە بۆ ئازادی، یەکسانی، سۆلیداریتێتی و دیموکراسی لە سویدو سەرتاپای جیهاندا. خەباتی سۆسیالدیموکراتەکان سویدی کرد بە وڵاتێکی دیموکراتی وە لەڕوی خۆشگوزەرانیەوە سویدی گەیاندە ڕیزەکانی هەرە پێشەوەی ووڵاتانی جیهان.

سۆسیالدیموکرات دەیەوێت کۆمەڵگایەک دروست بکات کە بناغەکەی لەسەر بنەما دیموکراتیەکان و یەکسانی هەموو مرۆڤەکان دامەزرابێت. مرۆڤی ئازاد و هاوتا، لەکۆمەڵگەیەکی بەتەنگ یەکەوە ئامانجی سۆسیالدیموکراتەکانە. هەموو مرۆڤێک وەک تاک دەبێت ئازاد بێت لە گەشەکردندا وە خۆی سەروەری ژیانی خۆی بێت و کاریگەری هەبێت بۆ سەر کۆمەڵگاکەی. ئازادی بەو واتایەی کە دوور بێت لە لە زۆرلێکردنی دەرەکی، چەوساندنەوە، برسێتی، نەزانین و ترس لە داهاتوودا. ئازادی لە هاوبەشیکردن لەکارو بڕیارداندا بۆ گەشەکردنی خۆی و پێکەوە ژیانێکی ئاسوودە لەگەل دەوروبەرەکەیدا بوار بۆ بەڕێوبردنی ژیانی خۆی و هەڵبژاردنی دواڕۆژی خۆی.

سۆسیالدیموکرات باوەڕی وایە کە ئازادی مرۆڤ پێویستی بە هاوتاییە، هاوتایی کە هەموو مرۆڤەکان بە هەموو جیاوازییەکانیانەوە هەمان بواریان بۆ بڕەخسێندرێت بۆ بنیاتنانی ژیانی تایبەتی خۆیان و بۆ کاردکردنە سەر کۆمەڵگا.

سۆسیال دیموکراتەکان هەمیشە له ڕیزی پێشەوەی پارتەکانی سوید و ئەوروپاوه بوونه بۆ داکۆکیکردن له مافی چارەنووسی گەڵانی ژیردەسته بەتایبەتی له پشتگیری مافەکانی گەلی کوردستانیشدا رۆڵی بەرچاویان هەبووه بۆ ناساندو بەرگریکردن له کێشەی ڕەوای گەلەکاماندا.

من وەک کچێکی کورد و له بنەماڵەیەکی پێشمەرگەو نیشتمانپەروەر هەر لەبەر ئەم هۆیانه بووه که سۆسیالدیموکراتەکانم هەڵبژاردو چالاک بووم تا خەبات بکەم بۆ یەکسانی نێوان مرۆڤەکان و پشتوانی گەلانی ژیردەستەی وەك کورد. ئێستاش کاندیدی سۆسیالدیموکراتەکانم بۆ ئەنجومەنی هەرێم لە شاری ستۆکهۆڵم. لێرەدا داوا له ئێوەی کوردستانیانی و هاونیشتمانیانم دەکەم دەنگی خۆتان بدەن به سۆسیالدیموکرات وە دەنگدان بە سوسیالدیمکرات کەمکردنەوەی دەسەلاتی حزبە رەگەزپەرستەکان و فاشیستەکانە وەک حزبی دەیموکرای سوید. منیش بەڵێن دەدەم هەموو توانایەکم بەکار بێنم بۆ گۆرانکاری نوێ له سوید و خزمەت کردن به کێشەی سیاسی کوردستان.

بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی من و ئامانجی سیاسەتەکانم دەتوانن سەیری ماڵپەرەکەم و فەیسبوکەکەم بکەن وە ئەگەر هەر پرسیارێکتان هەبوو دوو دڵ مەبن پەیوەندیم پێوە بکەن!

لەگەڵ ڕێزوخۆشەویستیمدا